Wij zien, wij zien, wat u niet ziet!

SCANS

Mogelijkheden: 

 • QUICK & DIRTY SCAN (zie visie / no cure-no pay)
  Deze scan duurt 2 dagen. U betaalt alleen als u tevreden bent.
 • VSM SCAN
  Deze scan geeft u een goed beeld van de flow en de waardetoevoeging in uw organisatie.
 • SKILL SCAN
  Deze scan geeft u inzicht in de skills van uw medewerkers. Het doel is om te bepalen of iedereen op de juiste plek zit.
 • 5-S SCAN
  Bij een 5-S scan kijken we naar de werkplekken in uw organisatie en bepalen we waar ruimte is voor verbetering.
 • PROCES MAPPING
  Met proces mapping brengen we alle processen in uw organisatie in kaart.
 • SCAN OP INKOOP/KOSTEN
  Deze scan geeft u een goed beeld van uw inkoopgedrag.
 • SCAN KWALITEITSMANAGEMENT
  Deze scan wordt gebruikt om de kwaliteit van uw organisatie te bepalen.

LEAN SIX SIGMA

Lean is een manier om een duurzame verbetering van uw bedrijfsresultaat door te voeren. Deze manier van werken leidt tot het verlagen van de kosten, het wegnemen van verspillingen en het verkorten van de doorlooptijd. Daarbij investeert u in uw eigen mensen en maakt u gebruik van de kennis en kunde die in uw organisatie aanwezig is. De focus daarbij ligt op wat uw klant echt belangrijk vindt en waar de klant voor wilt betalen.

Six Sigma verbetert de resultaten van het organisatieproces in uw bedrijf door de oorzaken van fouten weg te nemen. Daardoor worden processen stabieler en vertonen ze minder variatie. Het implementeren van Lean Six Sigma geeft uw organisatie een doelgerichte aanpak om uw strategie om te zetten naar concrete resultaten en succesvoller te zijn dan de concurrentie.

 

 

 

 

 

 

 

WAARDECREATIE

Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is het vergroten van de waarde voor uw klant: waardecreatie. Dat kunt u op verschillende manieren bereiken. Bijvoorbeeld door het verkrijgen van nieuwe inzichten of door co-creatie. Ook speelt het kritisch kijken naar uw bedrijfsprocessen en het verbeteren daarvan een belangrijke rol. Waardecreatie vergroot het onderscheidend vermogen en de continuïteit van iedere organisatie. Wij helpen u daar graag bij.

Wat vindt uw klant nu echt belangrijk en waar wil hij echt voor betalen? Deze vraag staat centraal in de manier waarop wij werken. Het antwoord op die vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Toch kunnen we met behulp van klachten of opmerkingen van uw klanten en marktonderzoek een goed beeld krijgen van wat uw klant belangrijk vindt. Met behulp van deze gegevens kunnen we voor ieder proces in uw organisatie een meetbare eis definiëren. Vervolgens kunt u aan de hand van deze meetbare gegevens uw processen aanpassen en maximaal klantgericht maken. Wij bieden u een heldere aanpak die praktisch uitvoerbaar is. Samen ontdekken we hoe we de waarde van uw klant kunnen optimaliseren.

  

VERSPILLINGEN ELIMINEREN

Wij zijn gericht op het elimineren van verspillingen in uw bedrijfsprocessen. Er zijn verschillende soorten verspillingen. 

 1. Als u teveel producten produceert terwijl er nog geen klant om heeft gevraagd noemen we dat OVERPRODUCTIE.
 2. WACHTEN wordt veroorzaakt doordat een proces in uw organisatie niet op tijd levert. Deze wachttijd wordt vaak opgevuld met activiteiten die geen waarde voor de klant toevoegen.
 3. Bij TRANSPORT gaat het om onnodig verplaatsen van materiaal zoals onderhanden werk van de ene bewerking naar de andere.
 4. OVERBODIGE processtappen zijn niet nodig. Daarbij kunt u denken aan herstelwerk, opnieuw verwerken, handling en opslag die het gevolg is van defecten, overproductie en te grote of te kleine buffers. Het is veel efficiënter om een stap in een keer goed uit te voeren.
 5. De VOORRADEN die niet direct nodig zijn voor de huidige orders. Het gaat daarbij over ruw materiaal, onderhanden werk, gereed product en reserve- onderdelen die nooit gebruikt worden.
 6. ONNODIGE BEWEGINGEN worden gemaakt door mensen of machines doordat er gewerkt wordt in een slechte lay-out of de werkplek slecht is ingericht. Uw personeel moet bijvoorbeeld te ver lopen om materiaal te pakken.
 7. Producten of delen van uw diensten die niet voldoen aan de specificaties of verwachtingen van uw klanten noemen we DEFECTEN.
 8. De SKILLS. Medewerkers die niet de juiste kennis en ervaring hebben voor hun eigen functie.

 

PROCESOPTIMALISATIE

Samen met u proberen we uw bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Maar wanneer is er sprake van een efficiënt proces? Er is sprake van een perfect proces als u een klant levert wat hij vraagt, op het moment dat hij het wenst, tegen zo laag mogelijke kosten

Dat betekent concreet:

 • alleen produceren als er een klantvraag is
 • kosten verlagen
 • verspillingen wegnemen
 • doorlooptijd verkorten
 • fouten reduceren

Hoe bereiken we het perfecte proces? We zoeken een product of dienst die niet efficiënt genoeg is en bepalen welke processen die bij dit product of deze dienst horen verbeterd moeten worden. We maken een Value Stream Map voor het gekozen proces en zoeken naar de 8 verspillingen. We bepalen de grootte en de frequentie van de gevonden verspillingen en gebruiken gepaste lean management technieken om de problemen voor u op te lossen. We leren u vervolgens door te gaan met verbeteren op andere plekken in uw organisatie.

Interesse? Bel 06-29005031

 

LEAN 5-S

De 5-S methode brengt snel en eenvoudig de boel op orde in de werkomgeving en op de werkplek. Deze methode brengt overzicht, orde en regelmaat. 5-S bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Scheiden
 • Schikken
 • Schoonmaken
 • Standaardiseren
 • Standhouden/Stimuleren

Scheiden betekent hier een onderscheid maken tussen wat noodzakelijk en wat overbodig is. Het onnodige verdwijnt uit de werkplaats. Dat zijn onder andere kapotte of beschadigde voorwerpen of voorwerpen die lang niet meer gebruikt of onveilig zijn.

Schikken betekent de gereedschappen een vaste plek geven, de werkplek zodanig organiseren dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden: een geschikte plaats voor alles en alles op zijn geschikte plaats. In volgorde van workflow. Dat kunt u verduidelijken met lijnen of aanduidingen.

Schoonmaken betekent het reinigen van muren, vloeren en alle voorwerpen. Maar ook het elimineren van oorzaken van storingen en incidenten, vervuilingsbronnen uitschakelen, schoonmaak- en onderhoudsmethodes vastleggen, standaards en verantwoordelijkheden bepalen en regels en normen opstellen. Een schone werkplek is een indicator van kwaliteit.

Standaardiseren geeft duurzaamheid aan de eerste drie stappen. De eerste drie S’en worden een gewoonte door methodes in te voeren die deze eerste fases vastleggen. Enkele methodes zijn: visuele hulpmiddelen gebruiken (afbakening met lijnen, kleuren etc.), iedereen kent het wie, wat, waarom, hoe, ... van de werkplaats, de betrokkenen kunnen snel een onderscheid maken tussen normaal en abnormaal.

Standhouden/Stimuleren betekent het borgen van de andere vier pijlers, de zorg voor behoud en continuïteit, het altijd volgen van de gestandaardiseerde procedures. Hulpmiddelen daarbij zijn controlemomenten of audits op orde en netheid door de plantmanager, productieleider of voorlieden.

 

 Goed gereedschap is het halve werk....

LEAN TOOLS

Vanuit het gedachtengoed van LEAN SIX SIGMA passen we diverse tools toe:

 • PULL
  Produceer pas als uw klant daarom vraagt
 • VSM, Value Stream Mapping
  Dat is een visueel instrument om stappen, tijden en waarde in het proces in kaart te brengen. Het laat de flow van uw product/dienst door de organisatie op weg naar de klant zien
 • KANBAN
  Dat is een instrument dat wordt gebruikt om de flow binnen productiestromen te waarborgen op basis van visuele hulpmiddelen
 • POKA YOKE
  Dat is het automatisch fouten vermijden op basis van methode of ontwerp
 • KAIZEN
  Deze tool staat staat voor continu verbeteren oftewel elke dag slimmer
 • THEORY OF CONSTRAINS
  Deze theorie gaat ervan uit dat u een proces begint bij de zwakste schakel

 

 

 

 

 

 

 Wij zien, wij zien, wat u niet ziet!

SCANS

Mogelijkheden: 

 • QUICK & DIRTY SCAN (zie visie / no cure-no pay)
  Deze scan duurt 2 dagen. U betaalt alleen als u tevreden bent.
 • VSM SCAN
  Deze scan geeft u een goed beeld van de flow en de waardetoevoeging in uw organisatie.
 • SKILL SCAN
  Deze scan geeft u inzicht in de skills van uw medewerkers. Het doel is om te bepalen of iedereen op de juiste plek zit.
 • 5-S SCAN
  Bij een 5-S scan kijken we naar de werkplekken in uw organisatie en bepalen we waar ruimte is voor verbetering.
 • PROCES MAPPING
  Met proces mapping brengen we alle processen in uw organisatie in kaart.
 • SCAN OP INKOOP/KOSTEN
  Deze scan geeft u een goed beeld van uw inkoopgedrag.
 • SCAN KWALITEITSMANAGEMENT
  Deze scan wordt gebruikt om de kwaliteit van uw organisatie te bepalen.
info@leanblack.nl
WIM BRANDSEMA 06-29005031